Felhasználási Feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


A honlapot (a továbbiakban „Oldal” vagy „Honlap”) a Saphire Sustainable Development Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 22-24.; nyilvántartó hatóság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045287) üzemelteti. A Honlapon használt „Saphire”, vagy „mi” kifejezések a Saphire Sustainable Development Zrt-re utalnak.

Az Oldal karbantartását a Saphire végzi, azon a Saphire szakmai szolgáltatásait népszerűsítő tartalom található. A Honlap valamennyi felhasználója felhasználónak minősül, függetlenül attól, hogy RSS, vagy egyéb hírszolgáltatásunkra fel van iratkozva. A Saphire nem vállal felelősséget a Honlapon feltüntetett szolgáltatások, és egyéb tartalmak mennyiségéért, minőségéért és tényleges elérhetőségéért, valamint azért, ha a Honlapon elérhető információk eltérnek harmadik személyek által bejelentett információktól ugyanazon szolgáltatások vonatkozásában. A Saphire szolgáltatásaival összefüggő, Honlapon fellelhető, a Saphire szolgáltatásaival kapcsolatos információk nem helyettesítik, és nem mentesítik a felhasználót, hogy egyedi kérelmére hivatalos, és részletes információt szerezzen a szolgáltatásokkal összefüggésben a Saphire képviselőitől.

Jelen Felhasználási Feltételek az Oldal valamennyi felhasználójára alkalmazandók. Eltérő rendelkezés hiányában a Felhasználási Feltételek nem alkalmazandóak harmadik személyek szolgáltatásaira és hirdetéseire, és a Saphire nem felel olyan, külső weblapok tartalmáért, melyek a Honlaphoz vezető linket tartalmaznak, vagy amelyekhez vezető linket a Honlap tartalmaz. A Saphire anélkül jogosult a Felhasználási Feltételek módosítására, hogy arról a Honlap felhasználóit külön értesítené.
A Honlap szolgáltatásai szabadon elérhetőek, kivéve az RSS, agy egyéb hírszolgáltatást, mely regisztrációhoz kötött. A Saphire által végzett személyes adatkezelésről, valamint a felhasználó saját adataihoz való hozzáféréséhez, és azok kijavításához fűződő jogaival összefüggésben bővebb információ az Adatvédelmi Irányelvekben érhető el. 

Az Oldal felhasználói a Saphire-nak történő adatszolgáltatás során jóhiszeműen, az elvárható körültekintés mellett kötelesek eljárni. A Saphire nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, melyet az Oldal felhasználóinak fenti kötelezettségük megszegéséből, így különösen abból ered, ha nem tettek meg minden, személyes adataik védelmében elvárható, illetve szükséges lépést. Az Oldal felhasználói az Oldal szolgáltatásait saját felelősségükre veszik igénybe. A felhasználók jogainak gyakorlása kizárólag a vonatkozó – védjegyekkel és szellemi alkotásokkal – összefüggő jogszabályokkal, és az oldal többi felhasználójának jogaival, valamint jogos érdekeivel összhangban lehetséges. A felhasználóknak így tartózkodniuk kell különösen azoktól a magatartásoktól, melyek (i) obszcén jellegűek; (ii) alkalmasak harmadik személyek, vagy a Saphire jogainak megsértésére; (iii) alkalmasak a Honlaphoz való hozzáférés korlátozására, vagy akadályozására; (iv) a Saphire, vagy harmadik személyek üzleti titkának, személyes adatának, vagy egyéb bizalmas adatának megszerzésére irányul; (v) részben, vagy egészben veszélyezteti a Honlap információbiztonságát.

A felhasználó jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott kötelezettségei megszegése esetén a Saphire jogosult a felhasználó regisztrációjának törlésére, és korlátozhatja a Honlaphoz való hozzáférését.

A Saphire minden elvárható és szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Honlap, és az azon található szolgáltatások hozzáférhetőségét biztosítsa. A Saphire nem vállal felelősséget, illetve – kifejezett, vagy hallgatólagos – szavatosságot a Honlap elérhetőségével, vagy a Honlap, vagy az azon elérhető szolgáltatások felfüggesztésével, vagy megszüntetésével összefüggésben.

A Saphire Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, a jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog rendelkezései irányadóak (kivételt jelentenek a Saphire azon intézkedései, melyek Magyarországon kívüli országokat céloznak, ahol a célzott ország joga kötelezően alkalmazandó). Amennyiben azt az irányadó jogszabályok – a legteljesebb mértékben – lehetővé teszik, a Honlappal összefüggésben felmerülő jogviták vonatkozásában Magyarország bíróságai, és egyéb, hatáskörrel rendelkező hatóságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

A Honlap működésével kapcsolatos esetleges panasz, vagy felszólítás írásban terjesztendő elő a Saphire bejegyzett székhelyén, vagy az info@saphire-sustainable.com e-mail címen. Az így előterjesztett panaszt a Saphire lehetőségeinek megfelelően három munkanapon belül kivizsgálja, arra választ ad, és alapos panasz előterjesztése esetén megteszi a szükséges és elvárható lépéseket annak érdekében, hogy a panaszra okot adó körülményeket kiküszöbölje.