Adatvédelem

ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK


A Saphire kiemelten fotosnak tartja a Honlap felhasználói személyes adatainak védelmét. Kérjük, olvassa el az alábbi adatvédelmi irányelveket (“Irányelvek”) annak érdekében hogy az adatkezelésünk módjáról tájékozódjon. Az Irányelvek időről időre változhatnak, így kérjük, azt rendszeresen kísérje figyelemmel. Az Irányelvekben bekövetkező jelentős változásról a Honlapon külön kiemelve tájékoztatjuk.

Az általunk gyűjtött adatok köre, és az adatkezelés célja
A Honlap felhasználói semmilyen személyes adataukat nem kötelesek megadni a Honlap mindenki által elérhető felületein. A felhasználó választása szerint megadhat személyes adatot, amennyiben kitölti az RSS, vagy egyéb hírszolgáltatás (“Hírszolgáltatás”) elérését célzó jelentkezési lapot. A Saphire adatkezelésének célja a Hírszolgáltatás elérhetővé tétele, valamint a Saphire által nyújtott szolgáltatások, és üzleti tevékenységek népszerűsítése.

IP-címek
A Honlap felhasználójának látogatása alkalmával a szerverünk rögzíti a felhasználó IP-címét, valamint a látogatás időpontját, és annak időtartamát. Az IP-cím egy – telefonszámhoz hasonló – egyedi azonosítószám, mely lehetővé teszi azt, hogy a felhasználó az Interneten keresztül kapcsolatba lépjen szerverünkkel. Az IP-cím alapján azonosítani tudjuk, hogy mely szervezetek keresték fel a Honlapot. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy anonimizált statisztikai adatokat nyerjünk a Honlap látogatottságával, és a felhasználók Holnaphasználati szokásaival összefüggésben, annak érdekében, hogy a Honlap működését értékelni, és fejleszteni tudjuk.

Az adatkezelő, és az adatkezelés helye
A felhasználó által a Hírszolgáltatás igénybe vétele céljából megadott személyes adatokat a Saphire, mint adatkezelő kezeli. A Saphire harmadik személyeket is igénybe vehet a felhasználók adatainak magyarországi feldolgozására. Az adatkezelés módját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”) szabályozza.

Az adatkezelés jogalapja
A felhasználó személyes adatai kezelésének jogalapja a felhasználó által a feliratkozási folyamat során a jelentkezési lapon adott hozzájáruló nyilatkozata. A felhasználó adatainak kezelése a fenti célokra korlátozódik.

Feliratkozás
A felhasználó regisztrálására, és személyes adatainak rögzítésére a Hírszolgáltatásra – vagy bármely, a Honlapon időről időre elérhető szolgáltatásra – való feliratkozás során a jelentkezési lap kitöltésével kerül sor. A felhasználó kizárólag saját személyes adatait jogosult megadni. A feliratkozás célja annak lehetővé tétele, hogy a Saphire felvegye a felhasználóval a kapcsolatot, és információkat szolgáltasson részére Hírszolgáltatása keretében. Harmadik személyek adatainak rendelkezésre bocsátása a vonatkozó jogszabályok (így különösen az Infotv. és a Büntető Törvénykönyv) rendelkezéseinek sérelmét eredményezhetik, mely esetben a Saphire együttműködik az illetékes hatóságokkal, és személyes adatokat bocsát rendelkezésükre annak érdekében, hogy a jogellenes cselekmény és az azt megvalósító személy kiléte felderítésre kerüljön.

Személyes adatokhoz való hozzáférés
A felhasználó személyes adatai kizárólag abban az esetben, és oly mértékben válnak hozzáférhetővé a Saphire érdekkörében eljáró harmadik személyek részére, amennyiben az feltétlenül szükséges feladataik ellátásához, a jelen Adatkezelési Irányelvek megvalósulása érdekében. Az ilyen jellegű adatokhoz való hozzáférés feltétele a regisztrált felhasználók hozzájárulása, vagy az Infotv., vagy más alkalmazandó jogszabály felhatalmazása.

Gépi adatfeldolgozás
A Saphire jogosult gépi adatfeldolgozó rendszer működtetésére, a felhasználó személyes adatainak jelen Adatkezelési Irányelveknek megfelelő technikai kezelése érdekében (pl. a Hírszolgáltatás e-mail üzenet formájában való eljuttatása a feliratkozott felhasználók részére). A gépi adatfeldolgozó rendszer a felhasználók személyes adataival összefüggésben kizárólag a Saphire által adott instrukciók alapján működhet, a gépi adatfeldolgozó rendszer használata nem korlátozza a Saphire, mint adatkezelő felelősségét.

A személyes adatkezelés időtartama, személyes adatok megőrzése
Ha a felhasználó és a Saphire közötti polgári jogi jogviszonyból, vagy egyéb, közigazgatási jogviszonyból (pl. hatósági eljárás) más nem következik, a személyes adatok a következő esetekben bekövetkező törlésig kezelhetőek: ha (i) az adatkezelés a vonatkozó jogszabályok alapján jogellenessé, vagy teljesíthetetlenné válik; (ii) a személyes adat törlését a felhasználó kéri; (iii) a tárolt személyes adat helytelennek, vagy az adatkezelés céljának betöltésére alkalmatlannak bizonyul; (iv) az adatkezelés célja meghiúsul; (v) a hatáskörrel rendelkező bíróság, vagy más hatóság elrendeli a törlést.

A felhaszálók jogai
A regisztrált felhasználók jogosultak kérni személyes adataik, és regisztrációjuk törlését a Saphire rendszereiből (pl. leiratkozás a Hírszolgáltatásról). Ha jelen Adatkezelési Irányelvekből más nem következik, a Saphire a törlés iránti kérelem beérkezésétől számított öt (5) munkanapon belül köteles törölni a személyes adatot. A regisztrált felhasználók jogosultak másolatot kérni a Saphire által kezelt személyes adataikról, kérhetik továbbá helytelen adataik kijavítását.

Biztonság
A Saphire korszerű rendszerező, és védelmi technológiát alkalmaz a felhasználók személyes adatainak illetéktelenek általi hozzáférésének, nem megfelelő felhasználásának, engedély nélküli módosításának, jogosulatlan, vagy véletlen elvesztésének megakadályozása érdekében.

Panasz

  • A regisztrált felhasználók személyes adataikkal összefüggésben jogosultak:
  • közvetlenül a Saphire-nál panaszt tenni, aki az Adatkezelési Irányelveknek megfelelően köteles a panaszt kivizsgálni;
  • tiltakozni az adatkezelés ellen, mely esetben a Saphire a tiltakozás kézhez vételétől számított tizenöt (15) napon belül az Infotv. 15. § alapján köteles a tiltakozást kivizsgálni, és arról döntést hozni;
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) („NAIH”) fordulni; vagy
  • az Infotv-ben, és más, vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben a hatáskörrel rendelkező bíróság, vagy más hatóság előtt eljárást kezdeményezni.

Adatvédelmi nyilvántartás
A Saphire a jelen Adatvédelmi Irányelvekben szabályozott adatkezelés vonatkozásában a NAIH által nyilvántartásba vett adatkezelő. A Saphire NAIH által vezetett nyilvántartási száma NAIH-74870/2014.

A Honlap tartalma
A Honlap tartalma kizárólag tájékoztatásra szolgál. Bármely, a Honlapon elérhető, Saphire-től származó információ és vélemény olyan forrásoktól származik, melyek valódiságát a Saphire nem kérdőjelezte meg, azonban azok valóságtartalmáról függetlenül nem győződött meg. A Saphire nem vállal semmilyen – akár kifejezett, akár beleértett – szavatosságot, vagy egyéb felelősséget a Honlapon elérhető információk megbízhatóságáért és teljességéért. Semmilyen, a Holnapon található információ, vagy kifejezés nem tekinthető vételi, vagy eladási ajánlatnak. Az ilyen jellegű információk külön figyelemfelhívás nélkül megváltoztathatóak. A Saphire, annak igazgatósági tagjai, vezérigazgatója, tisztségviselői és munkaválallói nem vállalnak felelősséget a Honlap, valamint annak tartalma felhasználásából adódó károkért. Felhívjuk a felhasználó figyelmét arra, hogy a külföldi jogrendszerekben a vonatkozó jogi szabályozás, és a kártérítési szabályok – jogrendszerenként – eltérőek lehetnek. A Honlap tartalmára a felhasználó kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat, és – szükség esetén – független forrás alapján kell ellenőriznie azt.